Dubai International Marine Club Mina Seyahi

 • Organised by
  Organised by
 • Venue
  Venue
 • Partner
  Partner
 • Supporting Partner
  Supporting Partner
 • Official Car
  Official Car
 • Supporting Partner
  Supporting Partner
 • Supporting Maritime Authority
  Supporting Maritime Authority
 • Official publisher
  Official publisher
 • Official Travel Partner
  Official Travel Partner
 • Official Magazine
  Official Magazine
 • Official English Speaking Radio Partner
  Official English Speaking Radio Partner
 • Official Arabic Radio Partner
  Official Arabic Radio Partner
 • Sponsor
  Sponsor